1
visibility
 • A

  strategia de contractare, anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul, anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, erata, dacă este cazul, documentaţia de atribuire și documentaţia de concurs, dacă este cazul

 • B

  declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate

 • C

  formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire

 • D

  DUAE şi documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate

 • E

  raportul procedurii de atribuire, precum şi anexele la acesta, dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii, contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate, şi, după caz, actele adiţionale

 • F

  angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul

 • G

  dacă este cazul, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de deciziile motivate
  pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele: